Obowiązek informacyjny rodo

Regulamin

§ 1
[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 21 stycznia 2019 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 poz. 123).

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę Forsafe Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465922 z siedzibą w Łodzi przy ul. 1 Maja 31/33 , o nr NIP 725-206-86-85 zwanej w treści niniejszego Regulaminu Usługodawcą.

3. Usługodawca świadczy Usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu internetowego, o którym mowa w § 2 pkt 1 ust. e) Regulaminu, w formie, umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 2
[Definicje zawarte w Regulaminie]

1. W Regulaminie następujące wyrażenia mają znaczenie określone niżej:

a) System On-line – system, będący w dyspozycji Usługodawcy,

b) Produkt – towary lub usługi dostępne przez System On-line;

c) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem stron Usługodawcy;

d) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy .

e) Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, dostępny pod adresem www.forsafe.pl;

f) Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej;

g) System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

h) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

§ 3
[Rodzaje usług]

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi za pomocą Portalu („usługi świadczone drogą elektroniczną”):

a) prezentacja oferty prowadzonej przez Usługodawcę działalności;

b) informowanie o aktualnościach i wydarzeniach;

2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek: (np.) Internet Explorer 9.0, Firefox 17, Opera 12, Safari 5, Chrome 23 lub nowszych wersji z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu

b) zastosowanie oprogramowania do odczytu plików w formacie *.PDF, *.DOC, *.DOCX

c) strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości minimalnej 1024×768

d) umożliwienie instalacji plików Cookies

5. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych określonych w Regulaminie, dalsze korzystanie z Portalu nie jest możliwe.

§ 4
[Rejestracja]

1. Korzystanie z Portalu nie wymaga rejestracji Użytkownika.

2. Regulamin korzystania z Portalu jest dostępny dla Użytkowników, nieodpłatnie na stronie internetowej: www.forsafe.pl .

§ 5
[Prawa i obowiązki Użytkownika]

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i uaktualniania ich.

2. Użytkownik zobowiązany jest:

a) nie dostarczać Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić Usługodawcę w błąd oraz treści mogących wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemu teleinformatycznego Usługodawcy;

§ 6
[Reklamacje i skargi]

1. Reklamację dotyczącą usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu należy kierować na adres email: biuro@forsafe.pl lub adres stacjonarny:  +48 42 631-95-62. Reklamacja powinna zawierać:

a) słowo „Reklamacja” w tytule wiadomości;

b) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu (jeżeli te dane będą wymagane);

c) rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy;

d) opis wadliwego działania usługi;

e) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika;

f) datę i czas kiedy wadliwe działanie usługi miało miejsce.

2. Reklamacje/skargi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i przesyłane w formie w jakiej zostały zgłoszone na adres wskazany w zgłoszeniu. Usługodawca w odpowiedzi wskaże czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

3. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania na żądanie Usługodawcy dodatkowych informacji na temat wadliwego sposobu działania Usługi.

§ 7
[Odpowiedzialność]

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Użytkownika.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług.

§ 8
[Prawa autorskie]

1. Usługodawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Portalu.

§ 9
[Postanowienia końcowe]

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 18 pkt 3 i 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 04.05.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) na potrzeby świadczenia Usług określonych § 3 pkt 1 Regulaminu zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

2. Administratorem podanych danych osobowych jest Spółka Forsafe Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465922 z siedzibą w Łodzi przy ul. 1 Maja 31/33 , o nr NIP 725-206-86-85. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych, nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian w ofercie Usługodawcy.

6. Usługodawca powiadamia o treści zmian poprzez ogłoszenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Portalu.

7. Sądem właściwym do sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy według przepisów ogólnych.