Oferta

Ochrona danych osobowych


Stawiamy na specjalizację
w dziedzinie
bezpieczeństwa

Obowiązek odpowiedniej ochrony danych osobowych nakłada na każdą organizację ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. („RODO” lub „GDPR”). Wdrożenie oraz zarządzanie systemem ochrony danych osobowych gwarantuje konieczne do funkcjonowania na rynku zaufanie, pewność, bezpieczeństwo i wiarygodność, a także zgodność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Projektowane i wdrażane przez nas systemy ochrony danych osobowych obejmują:

 1. przeprowadzenie audytów formalno-prawnych, fizycznych, technicznych i informatycznych,
 2. identyfikację ryzyka i zagrożeń związanych z operacjami przetwarzania danych osobowych,
 3. opracowanie i wdrażanie systemów ochrony danych osobowych, w tym opracowanie autorskich polityk bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz przygotowanie wzorów umów o poufności, umów powierzenia, upoważnień, ewidencji itp.
 4. sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów pod kątem zabezpieczenia zbiorów i informacji,
 5. formułowanie prawidłowych i zgodnych z prawem treści zgód na przetwarzanie danych osobowych i obowiązków informacyjnych,
 6. przygotowanie umów powierzania oraz kontrolę łańcucha powierzeń i podpowierzeń,
 7. prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych i informacji, dostosowanych do specyfiki i potrzeb konkretnego sektora,
 8. przygotowanie wniosków i zgłaszanie zbiorów lub ABI do GIODO.

Zapewniamy zgodność Państwa działań z obowiązującym prawem i maksymalne bezpieczeństwo prowadzonej działalności na co dzień.

Audyt ochrony danych osobowych

Proponujemy Państwu wybór sprawdzonego i wiarygodnego partnera do długoterminowej współpracy w zakresie audytu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie:

 1. analizy zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe,
 2. przeglądu zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami Ustawy,
 3. identyfikacji zbiorów podlegających rejestracji w GIODO lub w rejestrze prowadzonym przez ABI,
 4. przeprowadzenia i udokumentowania procesu analizy ryzyka, szacowania ryzyka oraz planu postępowania z ryzykiem,
 5. weryfikacji przetwarzania danych w zbiorach danych (cel, zakres, adekwatność, podstawa prawna, realizacja obowiązku informacyjnego),
 6. sprawdzenia systemu informatycznego pod kątem bezpieczeństwa oraz spełniania wymogów technicznych i organizacyjnych określonych przez Rozporządzenie MSWiA z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
 7. przeglądu zgodności systemów przetwarzających dane osobowe pod kątem wymagań określonych w §7 Rozporządzenia.

Audyt ochrony danych osobowych kończy się opisaniem czynności oraz wynikami w formie raportu, który obejmuje opinie prawne, wytyczne do doskonalenia oraz rekomendacje.


FreshMail.pl