Obowiązek informacyjny rodo

RODO – obowiązek informacyjny

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” informujemy, że:

 

1. Kto jest Administratorem

Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465922.
Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrona Danych co zostało poparte przeprowadzoną analizą prawną i biznesową.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem biuro@forsafe.pl

 

2. Informacje o przekazywaniu do podmiotów wspomagających

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów i działalności Administratora oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 

3. Informacja o prawie wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Skargę można wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 

4. Informacja o prawach podmiotu danych

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

 

5. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

6. Informacja o profilowaniu

Pani / Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

7. Zakres, cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 

KANDYDACI DO PRACY

  • Jeżeli jesteś kandydatem do pracy to Twoje dane przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO.
  • Celem przetwarzania danych jest wyłonienie spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika.
  • Twoje dane przetwarzamy przez 3 miesiące od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
  • Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać wyłącznie w czasie prowadzonego naboru. W przypadku nieprowadzenia naboru dokumenty aplikacyjne będą niezwłocznie niszczone niezależnie od formy aplikacji.

KLIENCI / KONTRAHENCI

  • Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie windykacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Celem przetwarzania danych są działania związane z zawieraniem umów z dostawcami, klientami i późniejszą ich realizacją.
  • Twoje dane przetwarzamy przez 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

MARKETING

  • W zakresie prowadzenia działań marketingowych usług własnych przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO.
  • Celem przetwarzania danych jest budowanie marki, obsługa newslettera, portali społecznościowych, organizowanie eventów i szkoleń. W tym zakresie Twoje dane mogą zostać powierzone do podmiotów wspomagających działalność Administratora na podstawie umów powierzenia zgodnie z art. 28 RODO.
  • Twoje dane przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu na adres biuro@forsafe.pl