Obowiązek informacyjny rodo

27 paź 2020

KOMPAS FORSAFE PL 2020/7 – Kara dla Głównego Geodety Kraju


Powodem nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na Głównego Geodetę Kraju w wysokości 100 tys. złotych było naruszenie zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie w sposób umyślny bez podstawy prawnej na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków.

 

Prezes UODO podjął decyzję o przeprowadzeniu czynności kontrolnych u Głównego Geodety Kraju na początku marca 2020 r. GGK udaremnił możliwość zbadania legalności publikowania na GEOPORTAL2 informacji o numerach ksiąg wieczystych, a w toku kontroli miał udostępnić jedynie dokumentację określającą środki organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz dowody potwierdzające wyznaczenie inspektora ochrony danych. W rezultacie w tej sprawie Prezes UODO nałożył na GGK administracyjną karę pieniężną. Mimo odmowy przeprowadzenia kontroli, GGK złożył jednak zeznania, które posłużyły za materiał dowodowy w niniejszym postępowaniu.

Pobierz Kompas FORSAFE_PL_2020_7