Obowiązek informacyjny rodo

19 sty 2021

KOMPAS FORSAFE PL 2021/5 – Upomnienie za zastosowanie ankiety dot. sytuacji osobistej uczniów ZSO w D.


W związku z przeprowadzeniem w roku szkolnym 2019/2020 badań (wywiadów) ankietowych, dotyczących sytuacji osobistej uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w D., przy użyciu ankiety pod nazwą „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”, UODO wszczął kontrolę, w wyniku której wydał upomnienie dla dyrektora szkoły.

W toku kontroli ustalono, że w ZSO zostało przeprowadzone wśród uczniów badanie z wykorzystaniem formularza ankietowego pod nazwą „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”. W ramach przeprowadzonej ankiety, doszło do przetwarzania danych osobowych uczniów ZSO, w tym także danych osób niepełnoletnich, przede wszystkim w następującym zakresie: imię i nazwisko, oznaczenie klasy, określenie opiekunów prawnych (rodziców), informacja o stanie rodziny (pełna, niepełna), a także informacje o śmierci opiekuna prawnego (rodzica), separacji opiekunów prawnych (rodziców), ich wykształceniu i sytuacji zawodowej, liczbie osób w gospodarstwie domowym, sytuacji finansowej, stanie zdrowia oraz nałogach opiekunów prawnych (rodziców), sytuacji mieszkaniowej oraz o fakcie otrzymania albo nieotrzymania pomocy finansowej. Celem ankiety było zidentyfikowanie uczniów, którzy wymagają udzielenia wsparcia psychologicznego przez szkołę, do której uczęszczają.

Dane osobowe uczniów ZSO były przetwarzane wyłącznie przy użyciu formularzy ankiety w formie papierowej, na których dane te zostały pozyskane (zebrane), a następnie przechowane i ostatecznie zniszczone.

Szczegółowy opis tej decyzji znajdziecie na stronie: https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5112.7.2020%20%09

Kompas FORSAFE PL 2021 5 KOMPAS FORSAFE PL 2021/5 - Upomnienie za zastosowanie ankiety dot. sytuacji osobistej uczniów ZSO w D.

Pobierz Kompas FORSAFE_PL_2021_5