Obowiązek informacyjny rodo

Regulamin Portalu do zgłaszania incydentów I(love)Incident

Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM PORTALU I(love)Incident

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Portalu (dalej jako: Regulamin) określa:
  1. zasady funkcjonowania Portalu i Konta Użytkownika w Portalu, w szczególności w zgodności z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.);
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Portalu;
  3. zasady korzystania i przydzielana dostępu do Konta Użytkownika;
  4. wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnej obsługi Konta Użytkownika;
  5. zasady przetwarzania danych osobowych.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Operatora Portalu, w którym Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi przed założeniem Konta Użytkownika w serwisie w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkowników w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zawierając umowę świadczenia usług za pośrednictwem Portalu I(love)Incident, Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i potwierdza, że zapoznał się z jego treścią.
 5. Brak akceptacji treści Regulaminu uniemożliwia zawarcie umowy świadczenia usług za pośrednictwem Portalu „I(love)Incident”, a tym samym uniemożliwia przydzielenie dostępu i rozpoczęcie świadczenia usługi Konta Użytkownika przez Operatora.

 

§ 2. Definicje i terminologia

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Operator – Usługodawca: Forsafe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (30-739) przy ul. 1 Maja 31/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział KRS pod numerem 0000465922, REGON: 101618822, NIP: 7252068685 odpowiedzialna za prowadzenie i obsługę Portalu, świadczenie usług określonych w umowie świadczenia usług za pośrednictwem Portalu I(love)Incident, przydzielanie dostępu do Portalu oraz zakładanie konta użytkownika, generowanie (tworzenie) dokumentów.
 • Usługobiorca – strona umowy świadczenia usług za pośrednictwem Portalu I(love)Incident posiadająca Konto Użytkownika w Portalu, której Operator świadczy usługi w ramach realizacji umowy.
 • Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez Usługobiorcę do dostępu i obsługi Konta Użytkownika, korzystania z niego, w tym zgłaszania naruszeń i innych czynności określonych w Umowie;
 • Portal – platforma, serwis, strona internetowa, których operatorem i administratorem jest Operator, za pośrednictwem których Operator świadczy usługi Konta Użytkownika na rzecz Usługobiorcy oraz umożliwia dostęp do dokumentów, pobieranie ich oraz zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz innych narzędzi dostępnych w Portalu świadczonych przez Operatora.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu zgłoszeń naruszeń bezpieczeństwa „I(love)incident”, regulujący zasady funkcjonowania Portalu i Konta Użytkownika; warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Portalu; zasady korzystania z usług Konta Użytkownika; przydzielania dostępu; zasady korzystania z Portalu, wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnej obsługi Konta Użytkownika;
 • Konto Użytkownika – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Usługobiorcy umożliwiająca techniczne korzystanie z Portalu.
 • Usługa – Konto Użytkownika oraz przedmiot umowy świadczenia usług za pośrednictwem Portalu I(love)Incident zawartej pomiędzy Operatorem, a Usługobiorcą, na rzecz i zlecenie Usługobiorcy,
 • Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.);
 • Umowa – umowa świadczenia usług za pośrednictwem Portalu I(love)Incident zawarta pomiędzy Operatorem a Usługobiorcą.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 3. Konto Użytkownika i Usługi

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu, usług składających się na usługę Konta Użytkownika, tj. obsługi w ramach Konta Użytkownika, polegającej na umożliwieniu zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych osobowych; generowania, tj. tworzenia, sporządzania, wprowadzania do Portalu przez Operatora dokumentów określonych w Umowie; pobierania przez Usługobiorcę dokumentów określonych w Umowie, zamieszczania informacji dotyczących zgłoszenia oraz innych informacji, które mają służyć umożliwieniu lub ułatwieniu Usługobiorcy korzystanie z Usług.
 2. Dostęp i utworzenie Konta Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, możliwy jest po podpisaniu Umowy oraz zapłaty wynagrodzenia zgodnie z fakturą VAT wystawioną przez Operatora.
 3. W celu założenia Konta Użytkownika, Usługobiorca zobowiązany jest podać imię, nazwisko i adres mailowy Użytkownika. Na wskazany adres mailowy zostanie przesłany link aktywacyjny, którego kliknięcie przekierowuje do Portalu, w którym Użytkownik zobowiązany jest ustawić hasło, które będzie wykorzystywał do obsługi Portalu.
 4. Adres e-mail Użytkownika stanowi jednocześnie login do Portalu.
 5. W ramach świadczenia usługi Konta Użytkownika, udostępniona zostaje możliwość zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przez 24 godziny na dobę poprzez dokładny opis zdarzenia, okoliczności zdarzenia, możliwe skutki, przewidywany zakres dostępu do danych osobowych przez osoby trzecie, wagę naruszenia i inne niezbędne informacje konieczne do analizy zgłoszenia, a w szczególności:
 6. Świadczenie usług zgodnie z postanowieniami Umowy;
 7. podanie dokładnej daty i godziny zdarzenia (jeśli jest znana; w razie potrzeby możliwe jest określenie jej w przybliżeniu);
 8. opis charakteru i okoliczności naruszenia danych osobowych (w tym wskazanie, na czym polegało naruszenie, określenie miejsca, w którym fizycznie doszło do naruszenia, wskazanie nośników, na których znajdowały się dane będące przedmiotem naruszenia);
 9. charakter i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczyło naruszenie;
 10. przybliżoną liczbę osób, których dotyczyło naruszenie;
 11. opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych dla osób, których dane dotyczą;
 12. opis środków technicznych i organizacyjnych, które zostały lub mają być zastosowane w celu złagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych.
 13. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego sporządzania (generowania) dokumentów, jednak zostaje udostępniona możliwość zamieszczania w Portalu własnych plików, w tym dokumentów związanych ze zgłoszeniem, np. z dowodami itp.
 14. Dokumenty w postaci raportu końcowego, wpisu do wewnętrznego rejestru naruszeń Usługobiorcy, zawiadomienia do PUODO, zawiadomienia do osób, których naruszenie dotyczy, są udostępnione przez Usługodawcę w Portalu do samodzielnego pobrania i zapisania na trwałym nośniku np. dysku komputera.
 15. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Konta Użytkownika w Portalu Operatora w zakresie zgodnym z jego technicznymi warunkami korzystania z Portalu, postanowieniami niniejszego Regulaminu i treścią Umowy.
 16. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika pod warunkiem, że nie użyje go do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami współżycia społecznego.
 17. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta Użytkownika w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.

 

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie z usługi Konta Użytkownika świadczonej przez Operatora jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, oprogramowanie oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadać jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows > =7, MacOS, Linux, Android, IOS z aktualnymi poprawkami bezpieczeństwa;
  2. korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari w najnowszych stabilnych wersjach; zainstalowane wtyczki typu AdBlocker mogą powodować niewłaściwe działanie aplikacji;
  3. posiadać aktywny i prawidłowo działający dostęp do Internetu;
  4. przeglądarka internetowa wskazana powyżej musi akceptować pliki cookies.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Konta Użytkownika, jeżeli sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu nie spełniają powyższych wymagań technicznych.
 3. Użytkownik powinien zadbać o należyte zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego do korzystania z Konta Użytkownika.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Konta Użytkownika wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników i osób trzecich.
 6. Użytkownik nie może korzystać z Konta Użytkownika w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub osłabić serwer, na którym znajduje się Portal.
 7. Użytkownik nie może próbować uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do żadnych Usług, innych kont, systemów komputerowych ani sieci połączonych z dowolnym serwerem wykorzystywanym przez Operatora lub z dowolnymi Kontami Użytkownika lub Usługami, za pomocą włamywania, odgadywania haseł ani przy użyciu innych środków.
 8. Operator nie gwarantuje, że usługa Konta Użytkownika będzie wolna od błędów ani tego, że usterki dotyczące Konta Użytkownika zostaną poprawione, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek błędy w technicznym funkcjonowaniu Portalu nie powodują odpowiedzialności Usługodawcy.
 9. Operator dołoży starań by pomóc w trudnościach związanych z korzystaniem z Konta Użytkownika, co nie może być poczytywane za zobowiązanie Operatora do świadczenia wsparcia technicznego. W razie wystąpienia trudności związanych z korzystaniem z Konta Użytkownika, Użytkownik może kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem biuro@forsafe.pl
 10. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Operator postara się udzielić odpowiedzi w tej samej formie najpóźniej do 24 godzin.
 11. Jeżeli Użytkownik wykryje nieprawidłowość w funkcjonowaniu Konta Użytkownika jest zobowiązany do jej zgłoszenia na adres e-mail: biuro@forsafe.pl lub za pomocą numeru telefonu +48 600 005 880. Operator jest uprawniony do uznania, że zgłaszane zdarzenie nie stanowi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta Użytkownika.
 12. W przypadku awarii Portalu lub Konta Użytkownika lub konieczności dokonania zmian, ulepszeń lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych, Operator zastrzega na swoją rzecz prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Portalu lub Konta Użytkownika.
 13. Operator dołoży wszelkich starań, aby planowane przerwy techniczne związane z przerwą w funkcjonowaniu serwisu lub Konta Użytkownika odbywały się w nocy, między godziną 2:00 a 6:00.
 14. Operator korzysta z pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika i wykorzystuje pliki cookie (https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) oraz sesję w celu zapamiętywania wyborów, których dokonał Użytkownik, w tym, w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu). Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Operator informuje, że Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak ograniczenie to może wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu. Więcej informacji o plikach cookies dostępne w Polityce Cookies.

§ 5. Dane uwierzytelniające i odpowiedzialność w związku z funkcjonowaniem Konta Użytkownika

 1. Użytkownik samodzielnie ustala hasło do Portalu, które będzie wykorzystywane jako dane uwierzytelniające, umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika. Loginem do Portalu jest każdorazowo adres email Użytkownika.
 2. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych i informacji zgromadzonych w Portalu i na Koncie Użytkownika, rekomendowane jest by hasło dostępu spełniało co najmniej poniższe wymagania:
  1. hasło nie powinno być krótsze niż 8 znaków;
  2. hasło powinno zawierać minimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę lub znak specjalny;
  3. hasło nie powinno być takie samo jak identyfikator (login);
  4. hasło powinno być zmieniane w miarę możliwości nie rzadziej niż co 60 dni oraz niezwłocznie w razie wystąpienia ryzyka, że dostęp do niego uzyskała osoba niepowołana lub nieupoważniona.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu w poufności.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego identyfikatora (loginu) oraz hasła oraz za sposób korzystania z jego loginu i hasła przez osoby trzecie.
 5. Usługobiorca lub Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdorazowym nieuprawnionym użyciu indywidualnego identyfikatora (loginu) Użytkownika i hasła lub użyciu bez zgody Użytkownika, jak również o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania hasła lub identyfikatora (loginu) Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, za jego wiedzą lub bez niej. Jednak Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez Operatora lub inne podmioty na skutek użycia hasła lub identyfikatora (loginu) Użytkownika przez osoby trzecie.
 7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzanych danych i informacji do Konta Użytkownika. Wprowadzając dane i informacje do Konta Użytkownika, Usługobiorca gwarantuje ich poprawność, integralność i prawdziwość.

 

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 48 godzin od jego przyjęcia. Na czas rozpatrzenia nie ma wpływu okres, jaki nastąpił od momentu stwierdzenia zgłaszanego zdarzenia do czasu zgłoszenia go przez Usługobiorcę. W szczególności Usługodawca nie jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszenia w terminie krótszym niż 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia w Portalu w przypadku opóźnień spowodowanych przez Usługobiorcę w zgłoszeniu naruszenia.
 2. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związane z opóźnieniem w zgłoszeniu naruszenia do Usługodawcy oraz za opóźnienie w przedstawianiu koniecznych dokumentów do jego rozpatrzenia.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w rozpatrzeniu zgłoszenia przekraczające 48 godzin od jego przyjęcia spowodowane nieterminowym dostarczeniem niezbędnych dokumentów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie przez Usługobiorcę naruszenia do PUODO z naruszeniem terminu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość lub/oraz nieprawidłowość przekazanych informacji przez Usługobiorcę, jak również za opóźnienia w rozpatrzeniu zgłoszenia spowodowane nieterminowym przekazaniem wszystkich niezbędnych informacji do jego rozpatrzenia, jak również nie ponosi odpowiedzialności za skutki oraz ewentualne następstwa przygotowanego zgłoszenia. Usługodawca nie bierze udziału w ewentualnym postępowaniu wszczętym przez PUODO wskutek dokonanego przez Usługobiorcę zgłoszenia ani nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne przygotowanego zgłoszenia.
 6. Zgłoszenie naruszenia do Usługodawcy nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem naruszenia do PUODO. Usługobiorca we własnym zakresie zgłasza naruszenie do PUODO.

 

§ 7. Czas świadczenia usługi Konta Użytkownika

 1. Usługa Konta Użytkownika, objęta niniejszym Regulaminem, świadczona jest od momentu uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, aż do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, a tym samym do momentu usunięcia Konta Użytkownika.
 2. Operator może zawiesić świadczenie usługi Konta Użytkownika, zablokować Konto Użytkownika lub usunąć ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę warunków Umowy, Regulaminu oraz zasad korzystania z Portalu, w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. wprowadza do Konta Użytkownika niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich informacje i dane, w szczególności, gdy Użytkownik podszywa się pod osobę trzecią celem narażenia jej dóbr osobistych lub przywłaszczenia jej tożsamości na potrzeby oszustwa;
  2. dopuści się za pośrednictwem Konta Użytkownika naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  3. naruszy zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym Regulaminie;
  4. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne;
  5. z celami utworzenia serwisu lub Konta Użytkownika lub godzące w dobre imię Operatora.
 3. Operator nie udziela żadnej gwarancji nieprzerwanej dostępności Konta Użytkownika ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe z na skutek ewentualnej niedostępności. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody wynikłe na skutek zmian wprowadzonych w treści serwisu.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych – Obsługa Konta Użytkownika

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w postaci imienia, nazwiska i adresu email Użytkownika, w związku z obsługą Konta Użytkownika jest Operator odpowiedzialny za Portal, w którym Konto Użytkownika jest zarejestrowane.
 2. Kontakt z Operatorem możliwy jest:
  1. za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. 1 Maja 31/33, 30-739 Łódź (z dopiskiem „Dane osobowe”);
  2. za pośrednictwem e-mail: biuro@forsafe.pl lub/i nr telefonu: +48 600 005 880.
 3. Operator będzie przetwarzał w ramach świadczenia usługi Konta Użytkownika dane osobowe osoby lub osób wskazanych z ramienia Usługobiorcy w ramach Konta Użytkownika w następujących celach:
  1. prawnie uzasadniony interes Usługodawcy w postaci świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy związanych z zawartą Umową oraz obsługą Konta Użytkownika, zgłaszaniem naruszeń oraz obsługi zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z realizacją Umowy, przez cały okres świadczenia tych usług, do czasu rozwiązania Umowy;
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek ze świadczeniem usług Konta Użytkownika – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
 4. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu email Użytkownika jest niezbędne do założenia Konta Użytkownika i przydzielenia dostępu. Brak podania ww. danych uniemożliwia świadczenie usług.
 5. Dane, o których mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Operatora (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz konsultantom, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa (np. policja).
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 9. Ochrona własności intelektualnej

 1. Zarówno sam Portal, jak i poszczególne elementy Portalu, znaki towarowe i inne zawarte w niej oznaczenia i treści, są przedmiotem ochrony wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) oraz ustawy prawo własności przemysłowej (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.).
 2. Użytkownik może korzystać z Portalu i Konta Użytkownika i zawartych na nich treści wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem, Umową, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.
 3. Zabrania się zbywania oraz udostępniania dostępu do Konta Użytkownika na rzecz podmiotów trzecich, jak również zabrania się publicznego rozpowszechniania oraz komercyjnego oferowania dostępu do Konta Użytkownika i treści Portalu.
 4. W przypadku m.in.:

(1) wystąpienia przez osobę trzecią, w tym organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, z roszczeniem przeciwko Operatorowi z tytułu naruszenia praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, lub

(2) wszczęcia postępowania (w tym karnego lub administracyjnego), w związku ze sposobem korzystania z usług świadczonych za pomocą Konta Użytkownika przez Użytkownika, za którego działania odpowiada Usługobiorca, w tym w związku z treściami przez niego udostępnianymi; w zakresie, za który zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialność ponosi Usługobiorca,

– Usługobiorca zwolni Operatora z obowiązku zaspokojenia takiego roszczenia, a także pokryje wszelkie szkody, które Operator poniesie w związku z takim roszczeniem, pozwem lub postępowaniem, w tym prawomocnie orzeczone koszty postępowania i obsługi prawnej oraz równowartości odszkodowania, nałożonych kar lub grzywien lub koszty wykonania ostatecznych decyzji administracyjnych przez Operatora. W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o takich roszczeniach czy postępowaniach, Operator niezwłocznie powiadomi o nich Usługobiorcę i umożliwi mu – zgodnie z przepisami prawa – przystąpienie do postępowania w celu obrony swoich praw. Usługobiorca zobowiązuje się zaś za każdym razem przystąpić do takiego postępowania na zawiadomienie Operatora.

 

§ 10. Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie świadczonych przez Operatora usług Konta Użytkownika można składać pod adresem e-mail biuro@forsafe.pl lub numerem telefonu: +48 600 005 880.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy zawrzeć opis problemu lub zdarzenia, będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Operatora, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości oraz rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosuje się odpowiednio.
 2. Operator ma prawo do zmiany treści i postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana na 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.
 3. Usługobiorca ma możliwość wypowiedzenia Umowy zawartej w oparciu o akceptację niniejszego Regulaminu w ciągu 7 dni od przedstawienia zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.