Obowiązek informacyjny rodo

Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

§ 1
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki udziału w szkoleniach stacjonarnych, online oraz warsztatach szkoleniowych „Środy dla IOD’y” organizowanych przez FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 465922, NIP: 725-206-86-85, REGON: 101618822, (dalej „Organizator”).
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy:
  • za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź,
  • pod numerem telefonu: +48 600 005 880, +48 42 631 95 62,
  • drogą elektroniczną pod adresem mailowym e-mail biuro@forsafe.pl.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników szkoleń i warsztatów, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu.

§ 2
[Warunki uczestnictwa]

 1. Szczegółowe informacje w przedmiocie szkoleń stacjonarnych i warsztatów „Środy dla IOD’y”, takie jak cena, miejsce oraz tematyka są udostępniane w serwisie internetowym Organizatora
 2. W zależności od rodzaju oferowanych szkoleń i warsztatów „Środy dla IOD’y”, zgłoszenie uczestnictwa można dokonać w następujący sposób:
 • warsztaty szkoleniowe „Środy dla IOD’y” – zgłoszenie udziału w spotkaniach szkoleniowych jest możliwe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora pod adresem https://forsafe.pl/srody-dla-iody/ , w którym należy podać następujące dane do wystawienia faktury: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, nazwę organizacji, sektor branżowy, NIP (PESEL w przypadku osób fizycznych), adres: miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer.
 • bezpłatne warsztaty szkoleniowe ŚRODY dla IOD’y organizowane w formie WEBINARÓW online – zgłoszenie udziału w spotkaniach szkoleniowych jest możliwe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora pod adresem https://forsafe.pl/srody-dla-iody/, w którym należy podać następujące dane: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail;
 • przypadku pozostałych szkoleń stacjonarnych – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora pod adresem https://forsafe.pl/szkolenie/, w którym należy podać następujące dane do wystawienia faktury: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, nazwę organizacji, sektor branżowy, NIP (PESEL w przypadku osób fizycznych), adres: miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer.
 1. W szkoleniach stacjonarnych oraz warsztatach szkoleniowych „Środy dla IOD’y” (w dalszej części Regulaminu łącznie zwane „Szkoleniami”) może wziąć udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest zainteresowana udziałem w Szkoleniu, bądź biorąca udział w Szkoleniu.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.1. Regulaminu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.2. Regulaminu w serwisie Organizatora jest równoznaczne z zawarciem umowy świadczenia usług szkoleniowych bez konieczności zawierania dodatkowej umowy.
 3. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, przesyła uczestnikowi na maila potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu.
 4. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu stanowi zobowiązanie po stronie uczestnika do zapłaty kosztów Szkolenia.
 5. Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane przekazane podczas zgłoszenia są prawidłowe.
 6. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego treść.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia ze Szkoleń osób zakłócających porządek oraz przekraczających ogólnie przyjęte normy zachowania lub dobrego współżycia społecznego.

§ 3
[Płatności i rezygnacja]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do udziału w Szkoleniu osobom, które posiadają nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Organizatora z jakiegokolwiek tytułu.
 2. Koszt uczestnictwa w Szkoleniach podany jest każdorazowo w ofercie poszczególnych szkoleń.
 3. Podane w poszczególnych ofertach Szkoleń ceny są cenami netto, do których doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi stawkami w dniu wystawienia faktury.
 4. Uczestnicy, którzy są zwolnieni z podatku od towarów i usług (VAT), zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenie o źródłach finansowania Szkolenia. Zwolnienie z podatku od towarów
  i usług (VAT), o którym mowa, przysługuje w sytuacji, gdy minimum 70% środków, z których opłacane jest Szkolenie pochodzi ze środków publicznych.
 5. Uczestnik po wysłaniu zgłoszenia otrzymuje wzór oświadczenia, o którym mowa w §3 ust. 4 Regulaminu, który po wypełnieniu oraz podpisaniu przez osobę upoważnioną zobowiązany jest odesłać drogą mailową w formie skanu Organizatorowi Szkolenia.
 6. Zapłata następuje na rachunek bankowy Organizatora o numerze 67 1140 2004 0000 3702 7846 0012.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za udziału w Szkoleniu w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
 8. W przypadku zapłaty przez uczestnika po terminie wskazanym w § 3 ust. 7 Regulaminu, uczestnik zobowiązany jest uregulować należność wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 9. W przypadku braku zapłaty przez uczestnika, Organizator zastrzega sobie możliwość obciążenia uczestnika kosztami wezwania do zapłaty.
 10. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu bez obowiązku ponoszenia kosztów Szkolenia może zostać dokonana najpóźniej w terminie 4 dni roboczych przed datą planowanego Szkolenia.
 11. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie 3 dni roboczych lub krótszym przed planowaną datą Szkolenia lub nieobecność na Szkoleniu, skutkuje obowiązkiem zapłaty przez uczestnika pełnych kosztów Szkolenia, na podstawie faktury otrzymanej od Organizatora w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.
 12. W razie wątpliwości, za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku.
 13. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu należy przesłać Organizatorowi za pośrednictwem e-maila.

§ 4
[Reklamacje]

 1. Uczestnik Szkolenia uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od daty Szkolenia na adres mailowy Organizatora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamacje, adres mailowy, numer telefonu, termin Szkolenia, szczegółowy powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.

§ 5
[Klauzula informacyjna]

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Szkoleń jest Organizator – FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 465922, NIP: 725-206-86-85, REGON: 101618822.
 2. Kontakt z Organizatorem w zakresie przetwarzania danych osobowych możliwy jest:
  • za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź;
  • za pośrednictwem maila: biuro@forsafe.pl
 3. W przypadku, gdy dane osobowe uczestnika nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, Organizator informuje, że dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu uzyskał od organizacji, która zgłosiła uczestnika na Szkolenie.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w następujących celach:
  • realizacja zgłoszenia oraz przeprowadzenie Szkolenia, na podstawie zawartej umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) r.o.d.o.) na czas organizacji i przeprowadzenia Szkolenia;
  • realizacja ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia– dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o., przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
  • wydawania zaświadczeń – dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci dbania o wizerunek przedsiębiorcy, interes gospodarczy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres przedawnienia roszczeń,
  • marketingu własnych produktów lub usług, stanowiącego uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.
  • w przypadku, gdy uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej, również w celu wysyłki tej informacji, na podstawie zgody wymaganej przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W tym przypadku dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, czyli dokonania rejestracji oraz udziału w Szkoleniu.
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora np. podmioty zapewniające obsługę IT, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym itp. oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja).
 7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. W przypadku, gdy uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowej, przysługuje mu uprawnienie do wycofanie tej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6
[Postanowienia końcowe]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w razie braku osiągnięcia minimalnej liczby zarejestrowanych Uczestników. W takim wypadku Uczestnicy otrzymają niezwłocznie powiadomienie drogą elektroniczną lub telefoniczną o odwołaniu Szkolenia oraz ewentualną propozycję nowego terminu Szkolenia.
 2. W przypadku, gdy prowadzący Szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić Szkolenia w podanym terminie lub miejscu, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Szkolenia oraz miejsca przeprowadzenia Szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie droga elektroniczną lub telefoniczną.
 3. Organizatorowi przysługują wyłączne prawa autorskie do materiałów szkoleniowych udostępnionych uczestnikom w celach szkoleniowych.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o dokonanych zmianach zostaną opublikowane na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie może pogorszyć sytuacji prawnej Uczestników, którzy przed datą zmiany Regulaminu dokonali zgłoszenia.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2019 r.