Obowiązek informacyjny rodo

Szkolenia stacjonarne – formularz zgłoszeniowy

1. Audyt wewnętrzny – podejście praktyczne.

Szkolenie prowadzi: Piotr Kawczyński, Audytor wiodący oraz wewnętrzny wg. ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych

TERMIN: 9.09.2020 r.
Koszt: 399,00 zł netto (Do 30 lipca oszczędzasz 30%)
Warsztat online
Czas trwania: 10:00 – 14:00

Podczas Warsztatów dowiesz się:

  • jakie przyjąć kryteria, zakres i jakie obszary objąć audytem?
  • jak przygotować listy kontrolne i wykonać czynności audytowe w obszarze formalno-prawnym oraz IT?
  • jak analizować umowy pod kątem udostępnienia i powierzenia przetwarzania danych osobowych?
  • jak weryfikować realizację założeń privacy by design oraz privacy by default  ?
  • jaką opracować raport z audytu ochrony danych osobowych?|

 

2. Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych

Szkolenie prowadzi: Piotr Kawczyński, Audytor wiodący oraz wewnętrzny wg. ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych         

TERMIN: 16.09.2020 r.
Koszt: 399,00 zł netto (Do 30 lipca oszczędzasz 30%)
Warsztat online
Czas trwania: 10.00 – 14.00

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej spełniania wymogów RODO w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów online, które uzupełniane są elementami wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.: zdefiniowanie kontekstu szacowania ryzyka, określenie kryteriów oceny ryzyka, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych, a także kwalifikacja do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). Uczestnicy otrzymają przykładowe ankiety, macierze, wykazy oraz formularze związane z analizą i szacowaniem ryzyka.

INFORMACJE DODATKOWE:

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego terminu jeżeli nie zbierze się odpowiednia liczba osób.

Rezygnacja z udziału w okresie na 3 dni przed terminem warsztatów lub nieobecność powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury otrzymanej od FORSAFE Sp. z o.o.

Rezygnacje należy przesyłać mailowo na adres biuro@forsafe.plZobowiązuję się do uregulowania kosztu udziału w szkoleniu w terminie 7 dni po jego zakończeniu na podstawie otrzymanej faktury.* Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej (pełen tekst poniżej) dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniu.* Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w powyższym formularzu adres e-mail informacji handlowej od FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 465922, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 zł, NIP: 725-206-86-85, REGON: 101618822, e-mail biuro@forsafe.pl . Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Mam prawo jej odwołania w każdym czasie.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „r.o.d.o." informujemy iż:
• Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000465922, NIP 725-206-86-85.
• Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu:
a) realizacji zgłoszenia oraz przeprowadzenie szkolenia, na podstawie zawartej umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) r.o.d.o.),
b) marketingu własnych produktów lub usług Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.)
• Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
• Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.