Obowiązek informacyjny rodo

Szkolenia stacjonarne – formularz zgłoszeniowy

1. Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych.       
Szkolenie prowadzi: Piotr Kawczyński, Audytor wiodący oraz wewnętrzny wg. ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych

TERMIN: 28.02.2020 r.
Koszt: 899,00 zł netto
Miejsce: Arche Residence Łódź, ul. Jana Matejki 11
Czas trwania: 9.00 – 16.00

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie szeroko porusza tematykę dotyczącą wypełniania wymogów RODO w kontekście zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych – inicjowania działań, ich wdrażania, utrzymania i doskonalenia.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów, które uzupełniane są elementami wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.: zdefiniowanie kontekstu szacowania ryzyka, określenie kryteriów oceny ryzyka, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych. W następnej kolejności uczestnicy będą musieli dokonać kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). Uczestnicy otrzymają przykładowe ankiety, macierze, wykazy oraz formularze związane z analizą i szacowaniem ryzyka.

 

2. Praktyczne podejście do Cyberbezpieczeństwa
Szkolenie prowadzi: Piotr Kawczyński, Audytor wiodący oraz wewnętrzny wg. ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych         

TERMIN: nowy termin podamy niebawem
Koszt: 699,00 zł netto
Miejsce: Arche Residence Łódź, ul. Jana Matejki 11
Czas trwania: 9.00 – 16.00

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji, inspektorów ochrony danych, audytorów wewnętrznych, administratorów IT. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat aktualnych cyberzagrożeń, prezentacja możliwych do zastosowania środków technicznych i fizycznych, mających na celu zapobieganie i minimalizowanie strat związanych z cyberatakami oraz identyfikowanie i klasyfikowanie incydentów i naruszeń bezpieczeństwa.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów, które uzupełniane są elementami wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.: identyfikacja i charakteryzacja najważniejszych zagrożeń i ataków, określenie ryzyka związanego z ich występowaniem oraz wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń.

 

3. RODO w dziale HR. 
Szkolenie prowadzi: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, Audytor wewnętrzny wg ISO 27001, Trener, Kierownik Działu Bezpieczeństwa

TERMIN: nowy termin podamy niebawem
Koszt: 599,00 zł netto
Miejsce: Arche Residence Łódź, ul. Jana Matejki 11
Czas trwania: 9.00 – 16.00

Podczas szkolenia poznasz:

 •  Status Pracodawcy w procesie przetwarzania danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki Administratora
 • Zasadność przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych w obszarze HR
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych, a udostępnienie danych
 • Zasady współadministrowania danymi osobowymi
 • Zmiany sektorowe zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO
 • Obowiązki pracodawcy w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Aktualizacja wiedzy prawnej z zakresu ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów – ostatnie i planowane zmiany
 • Praktyczne przykłady często popełnianych błędów oraz obszarów podwyższonego ryzyka w procesach HR
 • Wskazówki jak dostosować działanie działu kadr do reformy RODO

 

4. Audyt wewnętrzny – podejście praktyczne. Efektywne prowadzenie audytu w organizacji.
Szkolenie prowadzi: Piotr Kawczyński, Audytor wiodący oraz wewnętrzny wg. ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych

TERMIN: nowy termin podamy niebawem
Koszt: 1499,00 zł netto (2 dni), 899,00 zł netto (1 dzień)
Miejsce: Arche Residence Łódź, ul. Jana Matejki 11
Czas trwania: 2 x 9.00 – 16.00

Podczas Warsztatów dowiesz się:

 • jakie przyjąć kryteria, zakres i jakie obszary objąć audytem?
 • jak przygotować listy kontrolne i wykonać czynności audytowe w obszarze formalno-prawnym oraz IT?
 • jak analizować umowy pod kątem udostępnienia i powierzenia przetwarzania danych osobowych?
 • jak weryfikować realizację założeń privacy by design oraz privacy by default  ?
 • jaką opracować raport z audytu ochrony danych osobowych?

 

5. Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego  i wdrażanie zabezpieczeń
Szkolenie prowadzi: Piotr Kawczyński, Audytor wiodący oraz wewnętrzny wg. ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych         

TERMIN:
Koszt:
Miejsce: 

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy dotyczącej spełniania wymogów RODO w zakresie inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania systemami teleinformatycznymi.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów, które uzupełniane są elementami wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.: zdefiniowanie obowiązków Administratora Systemów Teleinformatycznych, określenie kryteriów zabezpieczeń przed szkodliwym oprogramowaniem, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie analizy i oceny zabezpieczeń fizycznych i środowiskowych.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały szkoleniowe, lunch, przekąski i napoje w przerwach, imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego terminu jeżeli nie zbierze się odpowiednia liczba osób.

Rezygnacja z udziału w okresie na 3 dni przed terminem warsztatów lub nieobecność powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury otrzymanej od FORSAFE Sp. z o.o.

Rezygnacje należy przesyłać mailowo na adres biuro@forsafe.plZobowiązuję się do uregulowania kosztu udziału w szkoleniu w terminie 7 dni po jego zakończeniu na podstawie otrzymanej faktury.* Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej (pełen tekst poniżej) dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniu.* Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w powyższym formularzu adres e-mail informacji handlowej od FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 465922, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 zł, NIP: 725-206-86-85, REGON: 101618822, e-mail biuro@forsafe.pl . Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Mam prawo jej odwołania w każdym czasie.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „r.o.d.o." informujemy iż:
• Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000465922, NIP 725-206-86-85.
• Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu:
a) realizacji zgłoszenia oraz przeprowadzenie szkolenia, na podstawie zawartej umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) r.o.d.o.),
b) marketingu własnych produktów lub usług Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.)
• Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
• Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.