Obowiązek informacyjny rodo

Szkolenia stacjonarne – formularz zgłoszeniowy

1. RODO w dziale HR. 
Szkolenie prowadzi: Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska, Trener, Z-ca Inspektora Ochrony Danych

TERMIN: 24.10.2019
Koszt: 399,00 netto
Miejsce: Hotel Tobaco – ul. Kopernika 64 w Łodzi

Podczas szkolenia poznasz:

 •  Status Pracodawcy w procesie przetwarzania danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki Administratora
 • Zasadność przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych w obszarze HR
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych, a udostępnienie danych
 • Zasady współadministrowania danymi osobowymi
 • Zmiany sektorowe zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO
 • Obowiązki pracodawcy w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Aktualizacja wiedzy prawnej z zakresu ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów – ostatnie i planowane zmiany
 • Praktyczne przykłady często popełnianych błędów oraz obszarów podwyższonego ryzyka w procesach HR
 • Wskazówki jak dostosować działanie działu kadr do reformy RODO

 

2. Warsztat Inspektora Ochrony Danych – praktyczne spojrzenie na nowe wyzwania i obowiązki. 
Szkolenie prowadzi: Piotr Kawczyński, Audytor wiodący wg. ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych

TERMIN:
Koszt:
Miejsce: 

Podczas Warsztatów dowiesz się:

 • Jak realizować zadania Inspektora Ochrony Danych?
 • Jak przygotować i wdrożyć wymagane dokumenty?
 • Jak opracować i prowadzić rejestry czynności przetwarzania?
 • Jak identyfikować ryzyka i zagrożenia związane z operacjami przetwarzania danych osobowych?
 • Jaką rolę pełni Inspektor Ochrony Danych dla IT i definiowania wymagań bezpieczeństwa?

 

3. Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych – poziom średnio zaawansowany i zaawansowany        
Szkolenie prowadzi: Piotr Kawczyński, Audytor wiodący wg. ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych

TERMIN:
Koszt:
Miejsce: 

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie szeroko porusza tematykę dotyczącą wypełniania wymogów RODO w kontekście zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych – inicjowania działań, ich wdrażania, utrzymania i doskonalenia.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów, które uzupełniane są elementami wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.: zdefiniowanie kontekstu szacowania ryzyka, określenie kryteriów oceny ryzyka, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych. W następnej kolejności uczestnicy będą musieli dokonać kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). Uczestnicy otrzymają przykładowe ankiety, macierze, wykazy oraz formularze związane z analizą i szacowaniem ryzyka.

 

4. Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego  i wdrażanie zabezpieczeń
Szkolenie prowadzi: Piotr Kawczyński, Audytor wiodący wg. ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych         

TERMIN:
Koszt:
Miejsce: 

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy dotyczącej spełniania wymogów RODO w zakresie inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania systemami teleinformatycznymi.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów, które uzupełniane są elementami wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.: zdefiniowanie obowiązków Administratora Systemów Teleinformatycznych, określenie kryteriów zabezpieczeń przed szkodliwym oprogramowaniem, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie analizy i oceny zabezpieczeń fizycznych i środowiskowych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały szkoleniowe, lunch, przekąski i napoje w przerwach, imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego terminu jeżeli nie zbierze się odpowiednia liczba osób.

Rezygnacja z udziału w okresie na 3 dni przed terminem warsztatów lub nieobecność powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury otrzymanej od FORSAFE Sp. z o.o.

Rezygnacje należy przesyłać mailowo na adres biuro@forsafe.pl


Zobowiązuję się do uregulowania kosztu udziału w szkoleniu w terminie 7 dni po jego zakończeniu na podstawie otrzymanej faktury.* Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej (pełen tekst poniżej) dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniu.* Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w powyższym formularzu adres e-mail informacji handlowej od FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 1 Maja 31/33, 90-739 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 465922, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 zł, NIP: 725-206-86-85, REGON: 101618822, e-mail biuro@forsafe.pl . Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Mam prawo jej odwołania w każdym czasie.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „r.o.d.o." informujemy iż:
• Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000465922, NIP 725-206-86-85.
• Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu:
a) realizacji zapytania/zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.,
b) marketingu własnych produktów lub usług Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.)
• Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
• Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.FreshMail.pl