Obowiązek informacyjny rodo

Oferta

Cyberbezpieczeństwo


W dniu 5 lipca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa implementuje do polskiego systemu prawnego Dyrektywę NIS, która zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej m.in. do wdrożenia krajowych strategii cyberbezpieczeństwa oraz ustanowienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych. 

Stawiamy na specjalizację
w dziedzinie
bezpieczeństwa

W ramach świadczonych usług oferujemy:

  1. analiza aktualnego stanu ochrony, stopnia zagrożeń obiektów i opisu zabezpieczeń technicznych obiektów,
  2. przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzania kolejnych audytów w dwuletnich interwałach,
  3. aktualizacja lub wdrożenie procedury oceny ryzyka,
  4. opracowanie i udostępnienie bazy wiedzy odnośnie cyberbezpieczeństwa,
  5. opracowanie lub aktualizacja procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa zgodnego z wymogami określonymi Ustawą i Rozporządzeniem,
  6. prowadzenie testów penetracyjnych,
  7. określenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniających najnowszy stan wiedzy,
  8. przeprowadzenie szkolenia personelu,
  9. opracowanie i wdrożenie polityki cyberbezpieczeństwa, w tym dokumentacji normatywnej i dokumentacji operacyjnej zgodnej z właściwymi normami ISO.

FreshMail.pl