Obowiązek informacyjny rodo

Oferta

Cyberbezpieczeństwo


W dniu 5 lipca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa implementuje do polskiego systemu prawnego Dyrektywę NIS, która zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej m.in. do wdrożenia krajowych strategii cyberbezpieczeństwa oraz ustanowienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych. 

Cyberbezpieczeństwo pełni dzisiaj jedną z najważniejszych ról w ochronie danych.

1W ramach świadczonych usług oferujemy:

  • analizę aktualnego stanu ochrony, stopnia zagrożeń obiektów i opisu zabezpieczeń technicznych obiektów,
  • przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzania kolejnych audytów w dwuletnich interwałach,
  • aktualizację lub wdrożenie procedury oceny ryzyka,
  • opracowanie i udostępnienie bazy wiedzy odnośnie cyberbezpieczeństwa,
  • opracowanie lub aktualizacja procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa zgodnego z wymogami określonymi Ustawą i Rozporządzeniem,
  • prowadzenie testów penetracyjnych,
  • określenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniających najnowszy stan wiedzy,
  • przeprowadzenie szkolenia personelu,
  • opracowanie i wdrożenie polityki cyberbezpieczeństwa, w tym dokumentacji normatywnej i dokumentacji operacyjnej zgodnej z właściwymi normami ISO.

Chcesz zapewnić cyberbezpieczeństwo Twojej firmie?


  * dane obowiązkowe.
  Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.

  Obowiązek informacyjny RODO