Obowiązek informacyjny rodo

Zgłoś incydent

Proste zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych

Wiele naruszeń to przypadki wymagające dogłębnej analizy oraz zbadania, czy mogą one skutkować ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

1 DLACZEGO MUSISZ ZGŁASZAĆ INCYDENTY?

 • Od momentu rozpoczęcia obowiązywania RODO należy nie tylko dokonać gruntownego sprawdzenia, na czym incydent
  polegał i kto jest za niego odpowiedzialny, lecz także ustalić, czy doszło do naruszenia praw i wolności podmiotów danych.
 • Jeśli analiza wykaże, że ryzyko naruszenia istnieje, należy niezwłocznie się do tego przyznać poprzez zgłoszenie takiego zdarzenia do organu nadzorczego. Należy również poinformować o zdarzeniu podmioty danych.
 • Za poważne naruszenia ochrony danych osobowych lub ich zatajenie organ nadzorczy może nałożyć bardzo wysokie kary administracyjne na administratora danych.

2 INCYDENT, CZY NARUSZENIE OCHRONY DANYCH?

 • Zgodnie z definicją z RODO naruszeniem danych osobowych jest naruszenie bezpieczeństwa danych prowadzące do
  przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia
  lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.
 • Naruszeniem ochrony danych osobowych nie będzie zatem każde zdarzenie, które uznamy za incydent bezpieczeństwa
  informacji, lecz tylko takie, które będzie się wiązało z naruszeniem poufności, dostępności lub integralności danych i będzie wywierało niekorzystny wpływ na osobę, której dane dotyczą.

2 KTO POWINIEN ZGŁOSIĆ NARUSZENIE?

 • Każdy administrator, który stwierdzi, że doszło do incydentu naruszającego bezpieczeństwo danych i powodującego ryzyko naruszenia praw i wolności podmiotów danych, musi się liczyć z koniecznością dokonania zgłoszenia.
 • Wyłącznie administratorzy mają obowiązek zgłoszenia naruszeń Prezesowi UODO, a podmioty przetwarzające muszą zawiadomić o zdarzeniu właściwego administratora.

wykryles incydent Zgłoś incydent
wykryles incydent tekst Zgłoś incydent

jak to dziala button Zgłoś incydent

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dostęp do portalu

 

 

  * dane obowiązkowe.
  Administratorem danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla świadczenia usług.   

  Regulamin portalu I(love)Incident