Obowiązek informacyjny rodo

Oferta

Outsourcing funkcji IOD


Przejęcie przez naszych ekspertów obowiązków wynikających z art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 39 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. („RODO” lub „GDPR”), pozwoli Administratorowi Danych skutecznie zapewnić przestrzeganie zasad ochrony danych w organizacji. Przekazanie obowiązków IOD firmie zewnętrznej przyniesie wymierne korzyści […]

Angażowanie IOD we wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych jest kluczowe dla bezpieczeństwa Administratora

Przejęcie przez naszych ekspertów obowiązków wynikających z art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 39 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. („RODO” lub „GDPR”), pozwoli Administratorowi Danych skutecznie zapewnić przestrzeganie zasad ochrony danych w organizacji. Przekazanie obowiązków IOD firmie zewnętrznej przyniesie wymierne korzyści finansowe oraz zapewni właściwy i adekwatny poziom bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

W zakresie obsługi świadczonej przez Inspektora Ochrony Danych:

 1. zapewniamy przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. identyfikujemy ryzyka i zagrożenia związane z operacjami przetwarzania danych osobowych,
 3. zarządzamy dokumentacją ochrony danych osobowych tj.: Polityką Ochrony Danych Osobowych  upoważnieniami, klauzulami poufności, obowiązkami informacyjnymi, rejestrem procesów przetwarzania Danych Osobowych Administratora, ,
 4. organizujemy i nadzorujemy współpracę z innymi podmiotami pod kątem powierzenia do przetwarzania danych osobowych,
 5. prowadzimy szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej,
 6. wykonujemy kompleksowe sprawdzenia (audyty) w celu weryfikacji systemu ochrony danych, dzięki czemu potrafimy ocenić stan zabezpieczeń, efektywność wykorzystania zasobów i zaproponować konkretne rekomendacje,
 7. opracowujemy raporty i sprawozdania, wysuwamy wnioski do doskonalenia, które wspomogą organizację w jej dalszym funkcjonowaniu,
 8. świadczymy pomoc doradczą i ekspercką,
 9. reprezentujemy Administratora Danych, również przed UODO  w zakresie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
 10. bierzemy udział podczas kontroli UODO oraz realizujemy wspólnie z Administratorem Danych nakazy zawarte w decyzjach,
 11. posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, mamy pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w praw publicznych, nie byliśmy karani za umyślne przestępstwo,
 12. posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej (ciągłość rok do roku) na świadczone obowiązki w ramach Inspektora Ochrony Danych.