Obowiązek informacyjny rodo

Oferta

Outsourcing funkcji IOD


Przejęcie przez naszych ekspertów obowiązków wynikających  z art. 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. umożliwia Administratorowi skuteczne przestrzeganie zasad ochrony danych w organizacji.

Angażowanie IOD we wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych jest kluczowe dla bezpieczeństwa Administratora

W zakresie obsługi świadczonej przez Inspektora Ochrony Danych:

  • zapewniamy przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
  • identyfikujemy ryzyka i zagrożenia związane z operacjami przetwarzania danych osobowych
  • przygotowujemy raporty i sprawozdania
  • przeprowadzamy sprawdzenia w zakresie zgodności z RODO
  • nadzorujemy prowadzenie wymaganej dokumentacji: umowy powierzenia, rejestry, procedury, instrukcje, zgody, obowiązki informacyjne
  • monitorujemy współprace z innymi podmiotami pod kątem powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • reprezentujemy i wspieramy Administratora przed UODO
  • pełnimy rolę punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane
  • szkolimy pracowników i kadrę zarządzającą