Obowiązek informacyjny rodo

Szkolenia stacjonarne

Uwaga! Do odwołania wszystkie szkolenia stacjonarne realizujemy w formie szkoleń zdalnych (online) – na żywo z trenerem.

Zdobytą wiedzę wykorzystujemy nie tylko w bezpośrednim działaniu. Z energią i zapałem staramy się nauczać innych przekazując doświadczenie oraz dobre praktyki, a także rozwiązania najczęściej spotykanych problemów. Dzięki naszym szkoleniom ugruntujecie swoją wiedzę z zakresu ochrony danych zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi przez RODO oraz poprawicie bezpieczeństwo danych w organizacjach.

Szkolenia otwarte:

 • Przyjemna atmosfera i kameralna wielkość grupy
 • Ekspercka wiedza wykładowców
 • Wygodna sala szkoleniowa w centrum Łodzi

Szkolenia zamknięte:

 • „Szyty na miarę” zakres tematyczny
 • Praktyczne warsztaty i ćwiczenia
 • Zawsze dogodny czas i miejsce szkoleń dopasowane do potrzeb klienta

4-5 godzin zegarowych zajęć


AKTUALNIE PROWADZIMY SZKOLENIA
Z NASTĘPUJĄCYCH TEMATÓW:

Audyt wewnętrzny – podejście praktyczne

Szkolenie prowadzi: Piotr Kawczyński, Audytor wiodący oraz wewnętrzny wg. ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych         

Audyt kolo Szkolenia stacjonarne

TERMIN: 17.12.2020 r.
Koszt: 399,00 zł netto
Warsztat online
Czas trwania: 10.00 – 14.00

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie wiadomości koniecznych do zrozumienia, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego przeprowadzenia audytu wewnętrznego w organizacji. Szkolenie pozwoli Uczestnikom na dogłębną analizę sytuacji trudnych i nietypowych oraz przedstawienie i omówienie nieprawidłowości związanych z audytem wewnętrznym w organizacjach.

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów online, które uzupełniane są elementami wykładów. Finalnym zadaniem uczestnika będzie m.in.: opracowanie kryteriów audytu i precyzyjne określenie jego przedmiotu, a następnie samodzielne przeprowadzenie analizy formalno-prawnej.

Pobierz program szkolenia_Audyt wewnętrzny – podejście praktyczne.

Szkolenie to obejmuje:

 • Pełną metodykę prowadzenia audytu (z uwzględnieniem zakresu, planu, poszczególnych etapów audytu)
 • Omówienie obszaru formalno – prawnego (weryfikacja RCP, analizy ryzyka i DPIA, zasad przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą)
 • Omówienie obszaru IT (inwentaryzacja systemów informatycznych, weryfikacja zabezpieczeń, testowanie, ocena zgodności stosowanych rozwiązań z przepisami RODO)
 • Etapy prowadzenia kontroli u podmiotu przetwarzającego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego terminu jeżeli nie zbierze się odpowiednia liczba osób.

Rezygnacja z udziału w okresie na 3 dni przed terminem warsztatów lub nieobecność powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury otrzymanej od FORSAFE Sp. z o.o.

Rezygnacje należy przesyłać mailowo na adres biuro@forsafe.pl

  *
  Zobowiązuję się do uregulowania kosztu udziału w szkoleniu w terminie 7 dni po jego zakończeniu na podstawie otrzymanej faktury.*
  Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej (pełen tekst poniżej) dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniu.*

  Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „r.o.d.o." informujemy iż:
  • Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest FORSAFE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. 1 Maja 31/33, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000465922, NIP 725-206-86-85.
  • Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu:
  a) realizacji zgłoszenia oraz przeprowadzenie szkolenia, na podstawie zawartej umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) r.o.d.o.),
  b) marketingu własnych produktów lub usług Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.)
  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w powyższym formularzu adres e-mail informacji handlowej od FORSAFE Sp. z o.o. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Mam prawo jej odwołania w każdym czasie.

  *WYMAGANE